Даний документ є офіційною пропозицією (публічною офертою) про надання послуг з розробки інтернет-ресурсу, а саме: розробки веб-сайту, розробки мобільного додатку, створення дизайну, надання технічної підтримки або суміжних послуг (далі Послуг) ФОП Подгорнов В.М. (платник єдиного внеску. Неплатник ПДВ) іменований далі - «Виконавець», з однієї сторони та будь-яка інша особа, яка здійснила прийняття умов даного Договору, іменується далі «Замовник» з другої сторони, що надалі іменуються як Сторони, уклали даний Договір, який містить всі істотні умови надання послуг (ст. 633, 641 і гл. 63 Цивільного кодексу України).

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Виконавець публікує публічну оферту про надання послуг з розробки інтернет-ресурсу (веб-сайту).

1.2. Відповідно до п. 2 ст. 642 Цивільного Кодексу України (ЦКУ) у разі прийняття викладених нижче умов і оплати послуг юридична або фізична особа, виробляє таким чином акцепт (повне і беззастережне прийняття умов) цієї оферти і стає Клієнтом (надалі Замовник).

Фактом, що підтверджує укладення публічного договору (Договір-оферта № ДО-0001 від 09.12.2016) з боку Замовника, є оформлення їм замовлення Виконавця за контактами (телефон, E-mail, Скайп зв’язок, програми обміну миттєвими повідомленнями і т.д), зазначеними у нижній частині сайту: https://webcoupe.com/ на здійснення робіт Виконавця і їх подальша оплата на розрахунковий рахунок Виконавця.

1.3. На підставі вищевикладеного, Замовнику слід уважно ознайомитися з текстом Договору перед здійсненням оплати. У разі незгоди з яким-небудь пунктом Договору, Замовник може відмовитися від послуг.

1.4. Замовник може отримати паперову копію Договору за замовленням.

1.5. Здійснюючи акцепт Договору Клієнт дає повну згоду на обробку своїх персональних даних Виконавцем.

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. На підставі даного Договору, ЗАМОВНИК доручає, а ВИКОНАВЕЦЬ бере на себе зобов’язання по розробці веб-сайту, створення дизайну, надання технічної підтримки і суміжних послуг.

2.2. Конкретний перелік Послуг згідно предмету Договору, вимоги до Послуг, спосіб їх надання, строки їх надання та вартість, встановлюються у відповідних Додатках до цього Договору, які становитимуть його невід’ємні частини.

 1. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН

3.1. Виконавець зобов’язується:

3.1.1. Виконати роботи відповідно до переліку, що визначений сторонами у Додатках.

3.1.2. Виконати роботи у терміни, передбачені умовами цього Договору та його Додатками.

3.1.3. Після завершення робіт передати їх Замовнику по акту приймання-передачі відповідно до умов розділу 5 цього Договору.

3.2. Замовник зобов’язується:

3.2.1. До оплати на розрахунковий рахунок Виконавця передати в електронному вигляді всю інформацію (текст у текстовому документі , фото, відео, логотип, фірмовий стиль і так далі), що необхідна для створення програмного чи інших видів продукту, описаного в Додатках до даного Договору. Також давати всі необхідні матеріали та інформацію на вимогу Виконавця в термін не пізніше двох робочих днів з моменту запита на необхідні матеріали та інформацію.

3.2.2. Погодити зразки макетів, представлених Виконавцем, а також у разі необхідності провести їх корекцію та узгодити їх зміст. Погодження зразків здійснюється Замовником не пізніше двох днів з моменту повідомлення Замовника про готовність макетів.

3.2.3. Прийняти роботи “як є”, виконані Виконавцем, відповідно до розділу 5 цього Договору.

3.2.4. Вчасно та в повному обсязі сплатити вартість виконаних робіт відповідно до умов розділу 4 цього Договору.

3.3. Сторони зобов’язуються забезпечувати конфiденцiйнiсть iнформацiї, отриманої при виконаннi Договору, не розголошувати та не використовувати в своїх iнтересах та iнтересах третiх осiб вiдомостi, що становлять комерцiйну таємницю іншої Сторони.

3.4. Не змінювати і не видаляти посилання на сайт виконавця на придбаному сайті.

 1. ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ

4.1. Вартість робіт, що виконуються Виконавцем, є договірною та визначена Сторонами у Додатках до даного Договору. Фактом прийняття умов Договору та його Додатків вважається внесення передплати у розмірі 50% від суми зазначеної у додатках до даного договору.

4.2. Оплата здійснюється в розмірі 50% від суми вказаної в переліку робіт зазначених в додатках - сплачується Виконавцю Замовником до початку виконання роботи.

4.3. Оплата проводиться у безготівковій формі шляхом перерахування суми на розрахунковий рахунок Виконавця.

4.4. Якщо під час виконання робіт у Замовника виникла потреба внести значні корективи в поточні завдання, такі корективи вважаються додатковою роботою, що потребує додаткових затрат часу і, відповідно, додатково оплачуються. Корективи та зміни до Технічного завдання оформлюються додатком до даного Договору, що є його невід’ємною частиною. Додаткові послуги виконуються по повній передплаті, що зазначається у Додатку.

4.5. В окремих випадках, за письмовою згодою обох Сторін, роботи можуть бути виконані без передплати.

 1. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ВИКОНАНИХ РОБІТ

5.1. Після завершення виконання робіт Виконавець демонструє виконану роботу Замовнику на сервері Виконавця та надає тестовий період протягом 7 (семи) календарних днів для перевірки надання послуг визначених цим Договором та Додатками. Замовник, протягом 7 (семи) днів має в письмовій формі викласти корективи, які відповідають пунктам зазначеним цим Договором та Додаткам. Про виявлені недоліки Замовник повідомляє Виконавця в письмовій формі шляхом пересилки опису необхідних виправлень на електронну адресу Виконавця. У разі відсутності коректив, Замовник має сплатити другу половину суми зазначеної в Додатках. Сплата повної суми, зазначеної у Додатках до даного Договору має таку ж юридичну силу, як акт приймання-передачі робіт. При запиті Замовника також додається комплект графічних та інших матералів, що стосуються виконаних робіт. Готовий та оплачений продукт передається Замовнику.

5.2. Замовник не пізніше трьох робочих днів після завершення тестового періоду зобов’язаний оплати надані Виконавцем послуги.

5.3. Відмова від сплати не може вважатись мотивованою, якщо вона заснована на необхідності виконання робіт, які не зазначені в Додатку до цього Договору.

5.4 Недотримання зазначених даним Договором та Додатками строків позбавляє Замовника права посилатися надалі на зазначені обставини як підстави та позбавляє доказів невиконання або неналежного виконання Виконавцем своїх зобов’язань, передбачених Договором.

 1. ТЕРМІН ВИКОНАННЯ РОБІТ

6.1. Термін виконання робіт визначений у Додатках до даного Договору та починається із дати зарахування авансового платежу згідно п. 4.2 даної угоди. Виконавець має право на дострокову здачу виконаних робіт.

6.2. Виконавець не несе відповідальності за прострочення терміну виконання робіт у зв’язку із невиконанням або неналежним виконанням Замовником умов цього Договору.

6.3. У випадку прострочення Замовником термінів, вказаних у п. 3.2.1 цього Договору, термін виконання робіт Виконавцем переноситься на термін такого прострочення.

 1. ЯКІСТЬ РОБІТ

7.1. Виконавець зобов’язується надавати послуги із врахуванням загальноприйнятих стандартів та вимог до якості для даного виду робіт.

7.2. Замовник має право на безоплатне усунення виявлених недоліків, що виникли з вини Виконавця протягом періоду, що складає 30 календарних днів з дати повної оплати робіт. Про виявлені недоліки Замовник повідомляє Виконавця в письмовій формі шляхом пересилки опису необхідних виправлень на електронну адресу Виконавця.

7.3. Якщо Замовник виявив недоліки після завершення тестового періоду, то такі корективи вважаються додатковим завданням, що потребують додаткових затрат часу і, відповідно, додатково оплачуються.

7.4. Виконавець не несе відповідальності за якість виконаних робіт у випадку самостійного редагування, додавання чи видалення файлів, директорій проекту Замовником.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І ГАРАНТІЇ

8.1. Виконавець гарантує якість виконуваних робіт.

8.2. Виконавець не несе відповідальності у випадку неправомірного доступу до інформації Сайту особою або особами, що не є Сторонами за Договором, якщо таке діяння спричинило знищення, блокування, модифікацію, копіювання закритої інформації, порушення роботи Сайту або деяких і/або всіх його сторінок. Виконавець не несе відповідальності за зміст і якість розповсюджуваної Замовником в Інтернеті інформації про товари й послуги Замовника й іншої інформації, що розміщається на сайті й розповсюджується Замовником.

8.3. Замовник гарантує, що надавані відповідно до умов Договору Інформаційні матеріали, не обтяжені вимогами третіх осіб, що Замовник є власником виключних прав на Інформаційні матеріали й/або має всі необхідні дозволи від авторів і інших правовласників відносно об’єктів інтелектуальної власності, і об’єктів, що входять до складу добутків, а також відносно первісних добутків (у випадку, якщо добуток являє собою переробку й/або переклад), причому такі дозволи ніяким чином не повинні перешкоджати правам Виконавця або ускладнювати використання даних Виконавцем відповідно до даного Договору.

8.4. У випадку пред’явлення Виконавцеві претензій або позовів з приводу порушення ним авторських і/або суміжних прав третіх осіб у зв’язку з використанням Інформаційних матеріалів, наданих Замовником, на виконання умов Договору, Замовник зобов’язується врегулювати такі претензії або почати інші необхідні дії, що виключають виникнення видатків і збитків у Виконавця. А у випадку виникнення видатків і збитків у Виконавця, відшкодувати їх у повному обсязі.

8.5. Замовник, у випадку порушення ним авторських і/або суміжних прав Виконавця, відповідає за кожний факт порушення в повному обсязі, передбаченому законодавством України.

8.6. Виконавець не несе відповідальності за будь-які несправності або невідповідності в роботі веб-сайту після його здачі в експлуатацію, які відбуваються не з вини Виконавця та не внаслідок робіт, які Виконавець здійснює або здійснював .

8.7. Виконавець не несе відповідальності за будь-які витрати та збитки, що можуть виникнути прямо чи непрямо внаслідок використання інтернет-ресурсу, розробленого Виконавцем.

 1. ФОРС-МАЖОР

9.1. Жодна із Сторін не буде нести відповідальність за повне, або часткове невиконання будь-якого із своїх зобов’язань, якщо таке невиконання буде наслідком таких обставин, як пожежа, повінь, землетрус, військові дії, акти, укази чи інші дії державних органів, що виникли після укладення Договору. Якщо будь-яка з таких обставин безпосередньо впливає на виконання зобов’язань в строк встановлений в цьому Договорі, цей строк відповідно переноситься на час дії вищезгаданих обставин.

9.2. Сторона, для якої склалась неможливість виконання зобов’язань, повинна повідомити у письмовій формі іншу Сторону про настання форс-мажорних обставин. Не повідомлення, або несвоєчасне повідомлення позбавляє відповідну Сторону права на тимчасове звільнення від виконання своїх зобов’язань з причини вищевказаних обставин.

 1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА РОЗІРВАННЯ

10.1. Договір набуває чинності з моменту здійснення Замовником передплати Послуг та діє до моменту його розірвання.

10.2. Договір вважається виконаним, якщо Сторони виконали всі її умови та зобов’язання та не мають взаємних претензій одна до одної.

10.3. Договір вважається розірваним у разі письмового повідомлення ініціатором розірвання про це іншій Стороні. При цьому Сторона-ініціатор розірвання Договору повинна не пізніше ніж за 5 діб повідомити про свій намір іншу Сторону. При розірванні Договору всі авансові платежі, сплачені Замовником Виконавцю, не повертаються.

10.5. У разі відмови Замовника заплатити вартість робіт (послуг), вказану в п.4.2. і в додатках до даного договору, договір вважається розірваним, всі попередні домовленості анулюються, а всі авансові платежі, які сплачені Замовником Виконавцю, не повертаються Замовнику.

10.6. Договір залишається в силі в разі зміни реквізитів сторін, зміни їх статутних документів, включаючи, але не обмежуючись зміною власника, організаційно-правової форми, тощо.

10.7. Всі спори та розбіжності, що можуть виникнути при виконанні, зміні чи розірванні цього Договору або у зв’язку із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

10.8. У випадку коли Сторони не досягнуть згоди шляхом переговорів, спір передається на розгляд господарського суду у відповідності до чинного законодавства України.

10.9.Виконавець має право в позасудовому порядку розірвати цей Договір в односторонньому порядку і припинити роботи по Договору в разі:

-замовник порушує вимоги законодавства України при здійсненні своєї діяльності;

-замовник порушує права третіх осіб в області авторського, споживчого, цивільного та іншого законодавства України;

-до Виконавця пред’явлені вимоги третіх осіб в частині порушення Замовником їх прав;

-до Виконавця пред’явлені вимоги представників державних або / та правоохоронних органів про припинення робіт Замовнику;

-вимоги Замовника від Виконавця виконати більше ніж 2 правки, які раніше не були обумовлені, а також внесення змін до вже затверджені між Сторонами матеріали;

-бездіяльності з боку Замовника протягом п’яти календарних днів (ігнорування кореспонденції, листів з електронної пошти, sms розсилки, телефонних дзвінків, повідомлень у skype);

-невиправдано тривалого тестування веб-сайту, затягування в утвердженні або коригування етапу робіт, що перевищує більш ніж п’ять календарних днів;

-порушення умов конфіденційності;

-неповажного, хамського ставлення з боку Замовника, персоналу Замовника або осіб, які його представляють до Виконавця і його співробітникам, у вигляді вживання ненормативної лексики і слів,що принижують гідність при розмові і зверненнях до Виконавця, його співробітникам, за допомогою спілкування через електронну пошту, розсилки sms повідомлень ,телефонних дзвінків, повідомлень у skype.

10.10.У разі одностороннього розірвання Договору за однієї з умов, зазначених в п. 10.9. договору, сплачені Замовником грошові кошти не повертаються і зараховуються Виконавцем як оплата за проведені на момент розірвання договору роботи.

10.11. У разі одностороннього розірвання Договору за однієї з умов, зазначених в п. 10.9. договору, виконавець надсилає Замовнику за допомогою електронної пошти повідомлення про розірвання Договору. З моменту подання відповідного повідомлення про розірвання Договору на електронну адресу Замовника, Договір вважається розірваним, а всі зобов’язання Виконавця перед Замовником припиняються, крім авторських прав.

10.12. Внесення змін (доповнень) у даний Договір, зміну порядку, обсягу та умов надання Послуг, проводиться Виконавцем в односторонньому порядку. Усі зміни (доповнення), внесені Виконавцем у даний Договір, набувають чинності й стають обов’язковими для Замовника з моменту їхньої публікації. За 5 (п’ять) днів до введення нових умов Договору Виконавець сповіщає Замовника шляхом відправлення повідомлення на електронну адресу Замовника. У випадку незгоди Замовника зі змінами, внесеними в даний Договір, Замовник має право розірвати його у порядку, встановленому даним Договором. Всі додатки, зміни й доповнення до даного Договору є його невід’ємною частиною.

10.13. Сторони домовились, що остання чинна редакція цього договору розміщується Виконавцем на сторінці https://webcoupe.com/dogovor-oferty/

 1. ДОДАТКОВI УМОВИ

11.1. Цей договір складений при повному розумінні сторонами його умов.

11.2. Додатки до цього Договору є невід’ємними частинами цього Договору.

11.3. Виконавець залишає за собою право на розміщення на всіх сторінках замовленного інтернет-ресурсу у нижній частині посилання на свій сайт.

11.4. Виконавець має право використовувати ім’я Замовника, логотип і короткий опис сайту, а так само візуальну частину сторінок сайту (зовнішній вигляд) у всіх інформаційно-представницьких, поліграфічних, рекламних та інших матеріалах Виконавця.